Regulamin

rejestracja

wystarczy 1 minuta

logowanie

przygotuj telefon i PIN

REGULAMIN

systemu Zgierski Rower Miejski [ZRM]

[Obowiązuje od 01.05.2017 ]

Wersja PDF

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Zgierski Rower Miejski uruchomionego w m. Zgierz.
  2. Regulamin Zgierski Rower Miejski wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie Nextbike Polska S.A., z siedzibą w Warszawie.
  3. Kontakt:

Nextbike Polska S.A.
ul. Przasnyska 6b
01-756 Warszawa
e-mail: bok@zgierskirower.pl
tel.: 42 205 98 80 oraz 42 620 00 00
(koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów)

 1. Systemy Nextbike są kompatybilne, tj. założenie konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach, chyba, że Regulamin danego systemu stanowi inaczej.
 1. Definicje
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z systemu Zgierski Rower Miejski, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości wypożyczania rowerów w systemie Zgierski Rower Miejski. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na wypożyczenie roweru w systemie Zgierski Rower Miejski.
  2. Umowa – Umowa Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone
   w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta na portalu internetowym zgierskirower.pl i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz uiszczenia opłaty inicjalnej podczas procesu rejestracji Klienta w systemie Zgierski Rower Miejski
  3. Operator – Nextbike Polska S.A. realizująca usługi związane z obsługą systemu Zgierski Rower Miejski, ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007.
  4. System Zgierski Rower Miejski – uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni rowerów obejmujących w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów.
  5. Klient – uczestnik Systemu Zgierski Rower Miejski, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w Systemie Zgierski Rower Miejski.
  6. Serwis Zgierski Rower Miejski – wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją.
  7. Biuro Obsługi Klienta Zgierski Rower Miejski (BOK Zgierski Rower Miejski) – uruchomiona przez Operatora platforma zapewniająca Klientom całodobowy kontakt telefoniczny z Operatorem poprzez:
   1. infolinię pod nr : 48 42 205 98 80 oraz 48 42 620 00 00
   2. pocztę elektroniczną pod adresem bok@zgierskirower.pl

Informacje o funkcjonowaniu BOK dostępne są na stronie internetowej www.zgierskirower.pl

 1. Stacja Zgierski Rower Miejski – zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do samodzielnej rejestracji w systemie Zgierski Rower Miejski oraz do wypożyczenia rowerów poprzez Terminal Zgierski Rower Miejski. Lista Stacji Zgierski Rower Miejski znajduje się na stronie internetowej Zgierskirower.pl
 2. Terminal Zgierski Rower Miejski – urządzenie do samodzielnego wypożyczenia rowerów znajdujące się w Stacjach Zgierski Rower Miejski.
 3. Aplikacja mobilna – oprogramowanie działające na systemach operacyjnych Android i iOS umożliwiające wypożyczanie oraz zwrot roweru w systemie.
 4. Identyfikator Klienta – osobisty numer przydzielony Klientowi przez Operatora zapisany w wersji liczbowej, w postaci numeru telefonu komórkowego, który to numer Klient zdefiniował podczas rejestracji w Zgierski Rower Miejski oraz 6-cyfrowego nr PIN, który został podany podczas rejestracji w Zgierski Rower Miejski. W celu usprawnienia procesu wypożyczenia i zwrotu roweru w systemie Klient może wykorzystywać po aktywowaniu w Terminalu: Elektroniczną Legitymację Studencką ELS lub kartę płatniczą działającą w systemie zbliżeniowym. W trakcie wypożyczenia i zwrotu roweru są one traktowane równoważnie z Identyfikatorem Klienta. W trakcie wypożyczenia i zwrotu roweru Klient ma do dyspozycji następujące sposoby identyfikacji:
  1. numer telefonu komórkowego, który wraz z numerem PIN jest traktowany, jako Identyfikator Klienta,
  2. Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS), zbliżeniowa, spersonalizowana karta elektroniczna (chip + RFID) posiadająca swój unikalny, zakodowany numer. wraz z numerem PIN,
  3. karty płatnicze – konsumenckie karty kredytowe, obciążeniowe, debetowe i przedpłacone emitowane przez organizacje płatnicze emitentów Visa International oraz Mastercard International oraz inna spełniająca wymagania dla uznania jej za elektroniczny instrument płatniczy w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych ( tj. Dz.U. 2016 poz. 1572) wraz z numerem PIN. Terminale są przystosowane do współpracy z produktami z rodziny PayPass i PayWave,

Po zalogowaniu się na swoim koncie na stronie zgierskirower.pl. Klient może wyłączyć kod PIN poprzez odznaczenie opcji: Przy każdym wypożyczeniu i zwrocie ze względu na bezpieczeństwo proszę pytać mnie o mój PIN. Opcja ta pozwala na wypożyczenie/zwrot roweru bez konieczności podawania kodu PIN przy użyciu sposobów identyfikacji: b, c, d oraz e, przy terminalu.

 1. Tabele Opłat i Kar – cennik usług i opłat Zgierski Rower Miejski będący integralną częścią Umowy. Cennik dostępny jest na stronie Zgierskirower.pl
 2. Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie Zgierski Rower Miejski – cennik części i usług związanych z naprawą bądź odtworzeniem roweru
 3. Rachunek przedpłacony – osobiste konto Klienta w systemie rozliczeniowym Systemu Zgierski Rower Miejski, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z usług i produktów oferowanych w ramach Systemu Zgierski Rower Miejski zgodnie z Tabelami Opłat i Kar. Rachunek przedpłacony może być zasilany przez Klienta wpłatą środków „z góry”, w formie przedpłaty.
 4. Opłata inicjalna – kwota wpisowego do systemu Zgierski Rower Miejski wynosząca 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych) uiszczana przez Klienta przy rejestracji w systemie Zgierski Rower Miejski, której wniesienie oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu i stanowi jednocześnie pierwszą wpłatę na poczet Kwoty doładowania. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku wypowiedzenia umowy.
 5. Kwota doładowania – opłata w wysokości min. 10 zł na poczet wypożyczeń wniesiona na Rachunek przedpłacony.
 6. Procedura zabezpieczająca – każde postępowanie podejmowane przez Operatora w przypadku niezwrócenia roweru w wymaganym terminie i stanie, w szczególności postępowanie wyjaśniające, windykacyjne i sądowe.
 7. Strefa użytkowania – granice administracyjne miasta Zgierz i miasta Łodzi. Oznacza to, że użytkowanie, wypożyczenie i zwrot Zgierskiego Roweru Miejskiego możliwe są zarówno w strefie Zgierskiego Roweru Miejskiego, jak również Łódzkiego Roweru Miejskiego.
 8. Wypożyczenie roweru – wypożyczenie roweru ze Stacji Zgierski Rower Miejski przy pomocy Identyfikatora klienta lub w sposób opisany w punkcie II.12. Proces wypożyczenia, określa punkt VII. Regulaminu.
 9. Zwrot roweru – oddanie roweru do Stacji Zgierski Rower Miejski. Proces zwrotu, określa punkt X Regulaminu.
 10. Elektrozamek – mechanizm zwalniający i blokujący rower w stacji dokującej.
 11. Bon promocyjny – Operator przewiduje możliwość doładowania konta założonego w systemie Zgierski Rower Miejski za pomocą bonu. Kwota bonu oraz jej przeznaczenie ustalana jest przez Operatora i jest ona bezzwrotna tzn. nie ma możliwości wypłacenia środków z bonu. Środki z bonów wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta. W przypadku Bonów promocyjnych szczegóły dotyczące kwoty, terminu ważności i powodu przyznania określane są w Regulaminie promocji.
 12. Blokada konta – środek prewencyjny z którego może skorzystać Operator. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do czasu wyjaśniania sprawy.
 • Zasady ogólne korzystania ze Zgierskiego Roweru Miejskiego
  1. Warunkiem korzystania z Systemu Zgierski Rower Miejski jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie opłaty inicjalnej. Warunkiem korzystania z systemu jest ponadto utrzymanie minimalnego stanu Konta doładowania Klienta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
  2. Operator wypożycza Klientowi rower na warunkach określonych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności zapłacić umówioną opłatę oraz używać roweru zgodnie z Regulaminem.
  3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), są zobowiązane przed zawarciem Umowy do przekazania Operatorowi pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Tabelach Opłat i Kar oraz Kosztach naprawy i odtworzenia roweru w Systemie Zgierski Rower Miejski. W oświadczeniu rodzice lub opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do uzupełniania konta małoletniego w Systemie Zgierski Rower Miejski. Zgoda musi być wysłana drogą elektroniczną na adres e-mail: bok@zgierskirower.pl pocztą na adres Operatora lub osobiście w siedzibie BOK Zgierski Rower Miejski.
  4. Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub motorowerowej.
  5. Klient może wypożyczyć jednocześnie do czterech rowerów. Po uprzedniej rezerwacji możliwe jest zwiększenie liczby rowerów przy jednoczesnym wypożyczeniu.
  6. Użytkowanie roweru jest dozwolone w Strefie użytkowania.
 1. Odpowiedzialność / Zobowiązanie
  1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.
  2. Klient zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa przy korzystaniu z Systemu Zgierski Rower Miejski.
  3. Korzystanie z rowerów Systemu Zgierski Rower Miejski może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.
  4. Klient jest odpowiedzialny za rower / wszystkie rowery wypożyczone przy równoczesnym wypożyczeniu kilku rowerów od momentu wypożyczenia ze Stacji Zgierski Rower Miejski do momentu zwrotu do Stacji Zgierski Rower Miejski. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego roweru, zaistniałe od chwili wypożyczenia roweru z dowolnej Stacji Zgierski Rower Miejski do momentu zwrotu roweru na dowolnej Stacji Zgierski Rower Miejski.
  5. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym BOK Zgierskiego Roweru Miejskiego natychmiast po zauważeniu zaistniałego incydentu.
  6. Zabronione jest korzystanie z rowerów Systemu Zgierski Rower Miejski przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
  7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., otrzymanych przez Klienta, związanych z korzystaniem z roweru i nałożonych przez niego z własnej winy. Klient nie ponosi odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp. które zostały na niego nałożone a wynikają z winy Operatora.
  8. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład Systemu Zgierski Rower Miejski, Klient zgadza się pokryć koszty naprawy i odtworzenia sprzętu do stanu pierwotnego, sprzed pobrania. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT. Wycena poszczególnych części roweru, które zostały uszkodzone z winy Klienta będzie dokonana w oparciu o Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu zwany „Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie Zgierski Rower Miejski.
  9. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z BOK Zgierskiego Roweru Miejskiego.
  10. Jakiekolwiek celowe zniszczenie własności Operatora skutkuje wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.
  11. Klient odpowiada za ewentualne szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do pełnej wysokości, przy czym jednym z elementów szkody może być tzw. koszt odtworzenia roweru określony w Tabelach Opłat i Kar oraz tabeli Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie Zgierski Rower Miejski.
  12. Użytkownikom zabrania się przewozu rowerów danego systemu samochodami i innymi środkami transportu, należącymi do osób prywatnych, nie wliczając Środków Transportu Miejskiego.
 2. Rejestracja
  1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu Zgierski Rower Miejski jest uprzednia rejestracja Klienta oraz wniesienie Opłaty inicjalnej.
  2. Rejestracja odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem: www.zgirskirowermiejski.pl Dodatkowo dopuszcza się możliwość rejestracji w BOK, poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem BOK, a także za pomocą aplikacji Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS i Android.
  3. Podczas procesu rejestracji poprzez stronę zgierskirower.pl, aplikację Nextbike, osobiście lub kontaktując się telefonicznie z pracownikiem BOK wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
 3. imienia i nazwiska,
 4. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu/mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
 5. adresu e-mail,
 6. numer PESEL,
 7. numeru telefonu komórkowego,
 8. numeru karty kredytowej w przypadku płatności kartą z możliwością obciążenia.

Po zarejestrowaniu na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link w celu potwierdzenia danych przez użytkownika. Po autoryzacji linka konto jest zweryfikowane.

 

 1. Podczas procesu rejestracji w Terminalu Klient podaje następujące dane osobowe:
 1. numer telefonu komórkowego.
 2. imię i nazwisko,
 3. w przypadku chęci zasilenia konta: numer karty kredytowej z możliwością obciążenia.

Pozostałe dane wymienione w punkcie 2, podpunkty: b, c klient ma obowiązek uzupełnić najpóźniej do 24 godzin od rejestracji.

 1. W trakcie procesu rejestracji przy Terminalu Klient wprowadza ustalony przez siebie kod PIN. Natomiast podczas rejestracji przez: stronę internetową, aplikację na Androida oraz BOK Zgierski Rower Miejski – PIN jest generowany automatycznie. Po zakończeniu rejestracji, Klient otrzymuje potwierdzenie z Systemu Zgierski Rower Miejski o udanej rejestracji oraz swój indywidualny PIN, który wraz z podanym numerem telefonu komórkowego stanowi Identyfikator Klienta w systemie.
 2. Warunkiem zarejestrowania jest podanie prawdziwych danych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu wykonywania Umowy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. Administratorem danych osobowych jest Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 01-756, ul. Przasnyska 6b. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne; brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usługi i Systemu Zgierski Rower Miejski. Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności Nextbike Polska, pod adresem: zgierskirower.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby działania Zgierskiego Roweru Miejskiego i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Nextbike wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa.
 4. Klient może ponadto wyrazić zgodę na przesyłanie za pomocą sms, poczty elektronicznej materiałów informacyjnych dotyczących usług świadczonych przez Operatora w ramach Zgierski Rower Miejski, a także anonimowych ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź udostępnianych bezpośrednio w Systemie Zgierski Rower Miejski, służących zbieraniu przez Operatora od Klientów danych demograficznych i profilowych niebędących danymi osobowymi (takich jak wykształcenie, zatrudnienie, wiek). Dane te wykorzystywane będą do badania preferencji Klientów i dostosowywania oferty Operatora do ich oczekiwań, jak również do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Klientów przekazywanego partnerom marketingowym Operatora. Otrzymywanie materiałów informacyjnych oraz ujawnienie ww. danych jest zawsze dobrowolne, a Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania materiałów informacyjnych albo ankiet.
 5. Treść poszczególnych transakcji / wypożyczeń jest udostępniona wyłącznie stronom Umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, posiada dostęp do wszystkich swoich transakcji / wypożyczeń przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych transakcji / wypożyczeń przechowywane są przez system informatyczny Zgierski Rower Miejski. Jeżeli nie ma zaległości w zakresie opłat za użytkowanie rowerów dane są usuwane niezwłocznie po złożeniu przez Klienta wniosku o ich usunięcie. W przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej na okres 6 miesięcy i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta, dla celów dowodowych, nie krótszy jednak niż 6 miesięcy oraz nie dłuższy niż 2 lata, od dnia odpowiedzi na reklamację. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. zadośćuczynienia, naprawienia szkody) – dane są przetwarzane w czasie ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora / Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.
 6. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 7. Administrator danych osobowych – Operator zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Klient wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Wypożyczającego z Operatorem.
 8. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klientów, Operator używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze Klienta, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Klientów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Zgierski Rower Miejski oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Systemu Zgierski Rower Miejski.
 1. Formy Płatności
  1. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu Zgierski Rower Miejski może być dokonywana poprzez:
   1. obciążenie rachunku karty płatniczej Klienta, lub
   2. zasilenie Rachunku Przedpłaconego za pomocą przelewu bankowego lub poprzez płatność kartą płatniczą w szczególności przez portal Zgierskirower.pl, z którego środki będą pobierane w wysokości wynikającej z Tabel Opłat i Kar, a następnie przekazywane na rachunek Operatora.
  2. Uruchomienie zlecenia obciążenia karty kredytowej następuje w momencie rejestracji, poprzez wprowadzenie numeru karty płatniczej tj.: kredytowej, obciążeniowej w Terminalu , podczas kontaktu z BOK, a także za pomocą aplikacji Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS i Android.
  3. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora.
  4. Na życzenie Klienta Operator wystawi fakturę VAT tylko i wyłącznie za płatny przejazd. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, poprzez wskazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, daty i godziny wypożyczenia roweru oraz numeru roweru.
  5. Operator wyśle fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego kontaktował się Klient. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać fakturę VAT na inny adres e-mail, wskazany przez Klienta.
 • Wypożyczenie
  1. Wypożyczenie roweru jest możliwe gdy Klient posiada aktywny status konta. Przez aktywny status konta rozumie się:
   1. posiadanie na Rachunku przedpłaconym minimalnej kwoty 10 zł brutto, poprzez zasilenie przelewem lub jednorazową wpłatą przy użyciu karty płatniczej,
   2. zdefiniowanie jako formy płatności karty kredytowej z możliwością obciążenia, przy terminalu lub poprzez kontakt z BOK Zgierski Rower Miejski, z której to środki pobierane są automatycznie.
  2. Wypożyczenie roweru jest możliwe w dowolnej Stacji Zgierskiego Roweru Miejskiego:
   1. w przypadku roweru zamkniętego elektrozamkiem; po uprzednim uruchomieniu Terminala Zgierski Rower Miejski, zalogowaniu się oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na urządzeniu Terminala Zgierski Rower Miejski komunikatami. Zwolnienie elektrozamka jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem wyświetlanym na Terminalu Zgierski Rower Miejski oraz sygnałem dźwiękowym.
   2. w przypadku roweru przypiętego wyłącznie zamkiem szyfrowym; za pomocą Terminala Zgierski Rower Miejski, przy pomocy aplikacji Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS i Android, telefonicznie – dzwoniąc pod numery podane na terminalu: 48 42 620 00 00 lub 42 205 98 80 (automat zgłoszeniowy – koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów),
  3. Wypożyczenie rozpoczyna się w momencie zakończenia procedury wypożyczenia opisanej w pkt. 2.
  4. Podczas wypożyczenia Klient otrzymuje numer do zamka szyfrowego w wypożyczanym rowerze. Numer ten do czasu zwrotu roweru można potwierdzić w Terminalu Zgierski Rower Miejski, aplikacji Nextbike oraz w BOK Zgierski Rower Miejski. Klient zobowiązuje się upewnić, że rower posiada linkę zabezpieczającą, zwaną także obejmą, przed wypożyczeniem. W przypadku jej braku Klient zobligowany jest skontaktować się z BOK i poinformować o jej braku.
  5. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że rower jest przydatny do umówionego użytku, w szczególności, że opony roweru są napompowane, a hamulce sprawne. Po odbezpieczeniu roweru, Klient jest zobowiązany zabezpieczyć linkę w sposób uniemożliwiający jej wkręcenie się w koło.
  6. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia roweru jakiejkolwiek usterki roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK Zgierski Rower Miejski i odstawienia roweru do najbliższej Stacji Zgierski Rower Miejski.
  7. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające, w przypadku gdy Klient mógł dostrzec niesprawność roweru.
  8. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie wypożyczenia posiadał zdolny do wykonywania połączeń z BOK Zgierski Rower Miejski telefon komórkowy.
  9. Bagażnik na kierownice zamontowany z przodu roweru jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem roweru, nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy. Maksymalna masa wkładu do bagażnika nie może przekraczać 15 kg w przypadku roweru standardowego. W rowerach typu tandem maksymalna masa wkładu koszyka wynosi 5 kg. Przedmioty wkładane do koszyka nie mogą wystawać ponad obręcz kosza, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania koszyka, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przewożonych w koszyku towarów lub przedmiotów.
  10. Maksymalne obciążenie roweru:
   1. standardowego nie może przekroczyć 120kg,
   2. tandemu, przeznaczonego do użytku przez 2 osoby, nie może przekroczyć 227 kg,
   3. dziecięcego, przeznaczonego do użytku przez 1 osobę, nie może przekroczyć 60 kg,
  11. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem lub zwrotem roweru ze Stacji Zgierski Rower Miejski Klient jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z BOK Zgierski Rower Miejski. Pracownik BOK poinformuje Klienta o dalszej procedurze działania. Wypożyczony rower powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower jako środek transportu miejskiego służy do przemieszczania się między Stacjami. Nie wolno używać rowerów w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.
 • Czas trwania wypożyczenia
  1. Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem dwunastej godziny wypożyczenia.
  2. Przekroczenie dwunastu godzin czasu wypożyczenia powoduje naliczenie opłat i kar, zgodnie z Tabelami Opłat i Kar.
 1. Naprawy i Awarie
  1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do BOK. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie BOK oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji.
  2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis Zgierski Rower Miejski.
  3. Na Kliencie ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z BOK przez cały czas wypożyczenia roweru.
 2. Zwrot
  1. Klient zobowiązany jest do wpięcia roweru do stojaka w taki sposób, by adapter zamontowany do widelca roweru wprowadzić do elektrozamka będącego integralną częścią stojaka i przytrzymania roweru do czasu automatycznego zamknięcia blokady. Automatyczne zamknięcie blokady sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem roweru w zamku. Rekomenduje się, aby Klient upewnił się, że rower został zwrócony w Systemie Zgierski Rower Miejski. Może dokonać tego poprzez zalogowanie się w Terminalu Zgierski Rower Miejski, za pomocą aplikacji Nextbike lub poprzez kontakt z BOK.
  2. W przypadku braku możliwości wpięcia roweru do elektrozamka (np. brak wolnego stojaka w Stacji Zgierski Rower Miejski lub awaria Stacji Zgierski Rower Miejski) Klient jest zobowiązany do zwrotu roweru przy użyciu zamka szyfrowego, przypinając rower do stojaka lub innego roweru znajdującego się w Stacji Zgierski Rower Miejski, zablokowania zamka, naciśnięcia przycisku „Zwrot” na części elektronicznej Terminala oraz postępowania zgodnego z instrukcją na wyświetlaczu. Po zablokowaniu zamka Klient może też zwrócić rower za pomocą strony zgierskirower.pl, aplikacji Nextbike lub poprzez kontakt z BOK.
  3. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru, o których mowa w punktach X.1. oraz X.2. Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież.
  4. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia dojdzie do wypadku lub kolizji Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia policję. Jeśli podczas zdarzenia zostanie uszkodzony rower, wszelkie opłaty związane z przywróceniem roweru do stanu sprzed wypadku/kolizji ponosi osoba odpowiedzialna za zajście po uprzednim okazaniu odpowiedniego dokumentu ze wskazaniem sprawcy. W innym przypadku wszelkie koszty związane z naprawą ponosi właściciel konta. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia Klient zobligowany jest poinformować BOK maksymalnie do 2 dni od zdarzenia.
 3. Opłaty
  1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Tabelach Opłat i Kar, będących załącznikiem do Regulaminu, dostępnych na Zgierskirower.pl oraz na Terminalach. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od momentu wypożyczenia roweru w Terminalu, bądź otrzymania kodu szyfrowego otwierającego linkę zabezpieczającą,. do czasu wpięcia roweru w elektrozamek lub uzyskania potwierdzenia z Systemu Zgierski Rower Miejski o przyjęciu zwrotu roweru.
  2. Opłaty za korzystanie z wypożyczalni są zróżnicowane i uzależnione od długości czasu wypożyczenia roweru. Opłata za jednorazowe wypożyczenie jest sumą należności za kolejne przedziały czasowe.
  3. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za wyjątkiem pierwszej godziny wypożyczenia, podczas której wydziela się okres pierwszych dwudziestu minut wypożyczenia.
  4. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swój Rachunek przedpłacony co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskania zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.
  5. W trakcie trwania umowy z Operatorem systemu Zgierski Rower Miejski opłaty na poczet wypożyczeń (kwota doładowania) nie podlegają zwrotowi.
  6. W przypadku udowodnionych nadużyć związanych z niewłaściwym wykorzystywaniem,
   w szczególności dokonywanie nieautoryzowanych wypożyczeń rowerów, Klient zostaje obciążony karą przewidzianą w Tabeli Opłat i Kar Zgierski Rower Miejski.
 • Odpowiedzialność
 • Operator realizuje usługi związane z obsługą Systemu Zgierski Rower Miejski i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.
  1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Klient. z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez Operatora z winy umyślnej.
  2. Wszelkie roszczenia i wynikające z nich reklamacje Klienci powinni kierować pod adresem Operatora.
  3. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Klienta, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 • Reklamacje
  1. Zalecany termin złożenia reklamacji wynosi 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
  2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać:
 1. drogą elektroniczną na adres e-mail bok@zgierskirower.pl
 2. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3 lub BOK podany w punkcie I.3
 3. osobiście w siedzibie Operatora lub BOK.
  1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  2. Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwisko, adres, nr PESEL, pozwalających na identyfikację Klienta, Operator pozostawi bez rozpoznania.
  3. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
  4. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia. a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni, zaś, gdy reklamacja dotyczy transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej, wyjątkowo do 90 dni od daty jej wniesienia. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
  5. Proces rozpatrywania reklamacji rozpoczyna się bezzwłocznie po jej otrzymaniu przez Operatora. Cechuje się rzetelnością, wnikliwością, obiektywizmem, oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.
  6. Klient wyraża zgodę na to, by odpowiedź na reklamację wysyłana została pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, wskazany przez składającego reklamację.
  7. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.
  8. Operator udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.
  9. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołania powinny być wysyłane niezależnie od sposobu dostarczenia – list, e-mail – nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia Klientowi decyzji, od której chce się odwołać. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do Operatora.
  10. Klient może:
 4. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio na adres pocztowy Operatora lub BOK w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację;
 5. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

 

 

 

 • Odstąpienie od Umowy:
  1. Klient może odstąpić od umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
 1. przesłanie do Operatora na adres email bok@zgierskirower.pl oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
 2. przesłanie do Operatora na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.
  2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności nie jest możliwe po zrealizowaniu Umowy.
 3. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta
  1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie w formie pisemnej należy przesłać na adres elektroniczny bok@zgierskirower.pl lub adres pocztowy Operatora.
  2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi.
  3. Przed złożeniem wypowiedzenia Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na Rachunku przedpłaconym do salda minimum 0 zł.
  4. Jeżeli środki na Rachunku przedpłaconym przekraczają 10zł w dniu rozwiązania Umowy, niewykorzystane środki powyżej kwoty 10 zł zostaną one zwrócone na konto, z którego zostały wpłacone lub na wyraźne żądanie Klienta, inne, wskazane w wypowiedzeniu. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty przelewu.
 • Postanowienia końcowe
  1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
  2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14 dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient łamie postanowienia niniejszego Regulaminu (np. brak akceptacji nowego Regulaminu, niezwrócenie roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków na Rachunku Przedpłaconym, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.
  3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie przesyłana na adres e-mail podany pod czas rejestracji Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu przesłanej do BOK Zgierskiego Roweru Miejskiego w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta, oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Klienta.
  4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
  5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

 

TABELE OPŁAT I KAR Zgierskiego Roweru Miejskiego

Rodzaj opłat Wartość brutto
Opłata inicjalna 10 zł
Opłata za wypożyczenie roweru Czas wypożyczenia:  
do 20 minuty 0 zł
do 60 minuty        1 zł
Druga godzina 3 zł
  Trzecia i każda kolejna 5 zł
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu 10 zł
Zwrot roweru w innym miejscu niż stacja 50 zł + 5 zł*km
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł

 

Podane w Tabeli opłaty zawierają podatek VAT

Kary
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru standardowego 2000 zł
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru typu tandem 7000 zł
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru dziecięcego 1900 zł

 

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Nextbike Polska S.A. niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

 

Załącznik nr 2 Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie Zgierski Rower Miejski.

NAZWA j.m. CENA* VAT 23% OGÓŁEM
Adapter widelca szt. 84,00 zł 19,32 zł 103,32 zł
Błotnik przód szt. 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł
Błotnik tył szt. 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł
Chip szt. 24,78 zł 5,70 zł 30,48 zł
Dętka 26 x 2.125 szt. 8,40 zł 1,93 zł 10,33 zł
Dzwonek szt. 3,60 zł 0,83 zł 4,43 zł
Dźwignia hamulca, prawa strona szt. 9,92 zł 2,28 zł 12,20 zł
Fajka TP-06 Alu. Regulowana/Srebrna szt. 0,60 zł 0,14 zł 0,74 zł
Hamulec rolkowy szt. 134,90 zł 31,03 zł 165,93 zł
Kierownica szt. 17,81 zł 4,10 zł 21,91 zł
Klocki hamulcowe szt. 4,70 zł 1,08 zł 5,78 zł
Komplet hamulców (szczęki) szt. 15,57 zł 3,58 zł 19,15 zł
Korba lewa szt. 19,50 zł 4,49 zł 23,99 zł
Korba z zębatką szt. 28,00 zł 6,44 zł 34,44 zł
Kostka elektryczna szt. 6,30 zł 1,45 zł 7,75 zł
Koszyk szt. 8,85 zł 2,04 zł 10,89 zł
Lampka przód szt. 19,93 zł 4,58 zł 24,51 zł
Lampka tył szt. 11,63 zł 2,67 zł 14,30 zł
Linka (cięgno) hamulca szt. 2,46 zł 0,57 zł 3,03 zł
Linka (cięgno) przerzutki szt. 1,90 zł 0,44 zł 2,34 zł
Łańcuch szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
Mocowanie koszyka szt. 18,06 zł 4,15 zł 22,21 zł
Mocowanie osłony łańcucha szt. 6,72 zł 1,55 zł 8,27 zł
Odblask tylny szt. 1,59 zł 0,37 zł 1,96 zł
Opona 26 x 2.125 szt. 27,41 zł 6,30 zł 33,71 zł
Osłona bagażnika(tył) szt. 24,61 zł 5,66 zł 30,27 zł
Osłona łańcucha szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
Pancerz linki hamulca m.b. 1,67 zł 0,38 zł 2,05 zł
Pancerz przerzutki m.b. 2,11 zł 0,49 zł 2,60 zł
Para pedałów szt. 13,26 zł 3,05 zł 16,31 zł
Piasta przód(dynamo) szt. 164,90 zł 37,93 zł 202,83 zł
Piasta tylna szt. 130,05 zł 29,91 zł 159,96 zł
Popychacz do przerzutki szt. 8,87 zł 2,04 zł 10,91 zł
Przednie koło z dynamem szt. 196,00 zł 45,08 zł 241,08 zł
Przerzutka z modułem sterującym szt. 20,40 zł 4,70 zł 25,10 zł
Przewody oświetlenia m.b. 5,12 zł 1,18 zł 6,30 zł
Rama rowerowa szt. 457,38 zł 105,20 zł 562,58 zł
Rękojeść lewa szt. 5,49 zł 1,26 zł 6,75 zł
Rękojeść prawa szt. 4,71 zł 1,08 zł 5,79 zł
Siodło szt. 15,30 zł 3,52 zł 18,82 zł
Skrzydełka reklamowe szt. 33,60 zł 7,73 zł 41,33 zł
Stery kierownicy szt. 5,69 zł 1,31 zł 7,00 zł
Stopka / Podpórka szt. 14,40 zł 3,31 zł 17,71 zł
Support 115mm szt. 12,56 zł 2,89 zł 15,45 zł
Szprycha przód szt. 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł
Szprycha tył szt. 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł
Sztyca szt. 15,63 zł 3,59 zł 19,22 zł
Śruba hamulca rolkowego szt. 19,90 zł 4,58 zł 24,48 zł
Śruba regulacyjna dźwigni hamulca szt. 0,62 zł 0,14 zł 0,76 zł
Tylne koło 3 biegowe szt. 148,50 zł 34,16 zł 182,66 zł
Widelec szt. 43,00 zł 9,89 zł 52,89 zł
Wspornik kierownicy szt. 16,93 zł 3,89 zł 20,82 zł
Zacisk sztycy szt. 6,00 zł 1,38 zł 7,38 zł
Zamek szyfrowy ABUS szt. 56,10 zł 12,90 zł 69,00 zł
Elektrozamek szt. 672,00 zł 154,56 zł 826,56 zł